Brändiarvo yrityskaupassa ostajan näkökulmasta

Kun suunnittelet yrityksen ostamista, selvittämällä hankittavan omaisuuden arvon etukäteen, et maksa myyjän uponneista kustannuksista.

Kun yritystä ostetaan, sen brändi ja maine ovat nykyisen ja tulevan menestyksen kulmakiviä. Niiden rakentamiseen on käytetty rahaa ja aikaa, mutta kaikki niihin liittyvä myyjän kokema arvo ei ole aina todellista arvoa. Tästä syysty ostajan on hyvä selvittää, minkä arvoinen ostettava brändi todellisuudessa on .

Brändiarvo muodostuu monesta eri osatekijästä, kuten brändin tunnettavuudesta, luotettavuudesta, asiakaspalvelusta, laadusta ja innovaatioista. ValueMyBrand auttaa ostajaa tunnistamaan, mitkä näistä tekijöistä ovat yrityksen vahvuuksia ja mitkä mahdollisesti kaipaavat kehittämistä.

Ostajan tulee arvioida yrityksen brändiä tarkkaan ja tunnistaa sen vahvuudet ja heikkoudet. Ostajan tulee ymmärtää, että brändiarvo voi olla erilainen eri markkinoilla ja eri asiakassegmenteissä. Ostajan kannattaakin tutkia huolellisesti yrityksen brändin asemaa kilpailijoihin nähden ja miettiä, miten brändi voi auttaa yritystä menestymään tulevaisuudessa.

ValueMyBrand antaa ostavalle yritykselle työkalut, joiden avulla voidaan selvittää, mistä ostettavan yrityksen brändin arvo koostuu, sekä myös euromääräisen brändiarvon. Hyvä brändi ja maine  auttavat yritystä saavuttamaan uskollisia asiakkaita ja kasvattamaan liiketoimintaa. ValueMyBrand arvioi ostettavan brändin puolueettomasti.

Ostajan on hyvä tiedostaa, miten brändi ja maine voivat auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista. Yrityksen brändi voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen pyrkiessä kasvattamaan markkinaosuuttaan. Ostajan on helpompi auttaa yritystä kasvamaan ja menestymään tulevaisuudessa tiedostamalla yrityksen brändiarvon, sekä brändin heikkoudet ja vahvuudet.

Lopuksi ostajan tulee varmistaa, että brändiarvo on oikein arvioitu ja, että sen perusteella määritetty kauppahinta on oikea. Ostajan tulee tarkastella yrityksen brändiä ja sen arvoa kokonaisuutena ja miettiä, miten brändi voi auttaa yritystä menestymään tulevaisuudessa. Kaikki nämä tekijät yhdessä muodostavat kokonaiskuvan yrityksen arvosta yrityskaupassa.

Brändiarvo muodostuu monesta eri osatekijästä, kuten brändin tunnettavuudesta, luotettavuudesta, asiakaspalvelusta, laadusta ja innovaatioista. Myyjän tulee tunnistaa, mitkä näistä tekijöistä ovat yrityksen vahvuuksia ja mitkä mahdollisesti kaipaavat kehittämistä.

Brändin arvo on yksi tärkeimmistä tekijöistä yrityskaupassa, erityisesti myyjän näkökulmasta. Kun yritys myydään, sen brändin ja maineen tulisi olla  keskeisiä tekijöitä kauppahinnan määrittämisessä.

Todellisen ja oletetun brändiarvon vaikutus neuvotteluissa

Usein yrityskaupassa törmätään tilanteeseen, jossa myyjä kokee brändinsä arvon korkeammaksi, kuin mitä se todellisuudessa on. Hintaneuvotteluissa usein ensimmäinen annettu summa muodostaa ankkuriefektin, eli se sitoo neuvotteluissa käytetyn perusarvon, josta siirrytään usein jonkin verran ylös tai jonkin verran alas. Tuntemalla euromääräisen brändiarvon, ostaja saa neuvotteluihin edullisen aseman, jolla yrityksen brändiarvosta maksettu summa perustuu brändin todelliseen arvoon, eikä oletettuun arvoon, tunnearvoon tai uponneisiin kustannuksiin.


Brändiarvon luotettava mittaaminen vaatii runsaasti tietoa yrityksestä, josta merkittävä osa on vain yrityksen itsensä tiedossa. ValueMyBrand pystyy kuitenkin tuottamaan osasta tuntemattomista muuttujista arvion verraten arvioitavaa kohdetta tavanomaiseen vastaavankokoiseen brändiin sekä nollabrändiin. Näin muuttujille saadaan likiarvot. On kuitenkin huomioitava, että luotettavin brändiarvon mittaus saadaan käyttämällä ostettavan yrityksen omaa dataa. Neuvottelujen käynnistyttyä ostaja voi pyytää pääsyä tähän tietoon hinnan määrittelemiseksi.

Ostajan kannattaa silti selvittää hankittavan yrityksen brändin arvo, vaikka se olisikin likiarvo. Lopullinen yrityksen kauppahinta perustuu moneen tekijään, joista brändiarvo on yksi merkittävimmistä. Tuntemalla brändiarvon etukäteen, ostaja välttyy yllätyksiltä ja saa neuvoteltua reilun hinnan brändille.